Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย พิมพ์ อีเมล

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม

การเฉลี่ยภาษีซื้อ เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย

 

ความสำคัญ

         ภาษีซื้อของกรมสรรพากรอากร เป็นเรื่องที่นักบัญชีทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แต่นักบัญชีส่วนใหญ่

ก็ยังไม่เข้าใจ ทำให้เกิดความผิดพลาดร้ายแรง

         หลักสูตรนี้จะทำให้ทราบถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเจาะประเด็นที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ที่ถ่ายทอด

โดยวิทยาการจากกรมสรรพากรโดยตรง

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ของภาษีซื้อที่ขอคืนได้

    (ห้ามลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

2. หลักเกณฑ์ของภาษีซื้อต้องห้าม:-

        -  ภาษีซื้อต้องห้ามที่สามารถนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

        -  ภาษีซื้อต้องห้ามที่ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

3. วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นภาษีซื้อต้องห้ามกรณี:-

        -  ปัญหาภาษีซื้อของค่ารับรอง

        -  ภาษีซื้อที่เกิดจากการนำสินค้าที่มีไว้จำหน่ายมาใช้ในกิจการเอง

        -  ภาษีซื้อของทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายที่นำมาใช้ในกิจการ NON-VAT

        -  ภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารที่ใช้ในกิจการ VAT และ ได้นำไปขายหรือให้เช่า

        -  ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวกับกิจการโดยตรง

        -  ซื้อของมาบริจาคภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

        -  ภาษีซื้อจากรถยนต์ต้องห้าม

        -  รถประเภทใดที่เข้าข่ายรถยนต์ต้องห้าม ที่กฎหมายสรรพสามิตมีการเปลี่ยนแปลง

        -  ภาษีซื้อจากรถยนต์ที่นำมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่

        -  กรณี ซื้อ เช่าซื้อ เช่าหรือรับโอน ตลอดจนค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซม

4. ภาษีซื้อต้องห้ามที่เกี่ยวกับใบกำกับภาษี:-

        -  ใบกำกับภาษี ข้อความไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง

        -  ใบกำกับภาษีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง

        -  ใบกำกับภาษี ที่ไม่ได้พิมพ์จากโรงพิมพ์ ฯลฯ

5. ประเด็นปัญหา:-

        -  ภาษีซื้อ ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ของสาขาหรือที่โครงการ สำนักงานใหญ่

           สามารถขอคืนได้หรือไม่

        -  แนวปฏิบัติในกรณีที่ภาษีซื้อเกิดขึ้นก่อนที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

        -  เงินทดรองที่จ่ายแทนบริษัทในเครือบริษัทจะนำมาขอคืนภาษีได้หรือไม่

        -  กรณีซื้อสินค้ามา เป็นตัวอย่าง แจก แถม เป็นของรางวัล ให้แลกซื้อ 

           ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ และต้องคิด VAT จากลูกค้าหรือไม่

6. การเฉลี่ยภาษีซื้อ:-

        -  กรณีใดบ้างที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

        -  ข้อผ่อนปรนใดบ้างที่ไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

        -  วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ:-

                  -  ภาษีซื้อไม่ชัดเจนระหว่าง VAT กับ NON-VAT จะเฉลี่ยอย่างไร

                  -  กรณีเริ่มประกอบการต้องเฉลี่ยภาษีซื้อหรืไม่ถ้าเฉลี่ยจะมีวิธีอย่างไร

                  -  การเฉลี่ยภาษีซื้อของธุรกิจบริการให้เช่าทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์

                  -  ผู้ประกอบการสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อได้หรือไม่

7. การปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

8. ประเด็นการขอคืนภาษีซื้อที่ต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

     พร้อมเจาะลึกนโยบายการตรวจสอบและการคืนภาษีของกรมสรรพากร

วิทยากร

นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย รมสรรพาก

อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษา ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 97

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 * Online by ZOOM

รุ่นที่ 98

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 * Online by ZOOM

รุ่นที่ 99

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 * Online by ZOOM

รุ่นที่ 100 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 * Online by ZOOM
รุ่นที่ 101

วันพุธที่ 11 กันยายน 2567 * Online by ZOOM

รุ่นที่ 102

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2567 * Online by ZOOM

 

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,400 + VAT 168 = 2,568 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%