ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อการปรับปรุงภาษีซื้อ พิมพ์ อีเมล

เจาะลึก! ภาษีซื้อ และ ภาษีซื้อต้องห้าม

การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ


นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี CPD / ผู้สอบบัญชี CPA (อื่นๆ 6 ชั่วโมง)

รายละเอียดในการสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ของภาษีซื้อที่ขอคืนได้ (ห้ามลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

2. หลักเกณฑ์ของภาษีซื้อต้องห้าม:-

        -  ภาษีซื้อต้องห้ามที่สามารถนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

        -  ภาษีซื้อต้องห้ามที่ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

3. วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นภาษีซื้อต้องห้ามกรณี:-

        -  ปัญหาภาษีซื้อของค่ารับรอง

        -  ภาษีซื้อที่เกิดจากการนำสินค้าที่มีไว้จำหน่ายมาใช้ในกิจการเอง

        -  ภาษีซื้อของทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายที่นำมาใช้ในกิจการ NON-VAT

        -  ภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารที่ใช้ในกิจการ VAT และ ได้นำไปขายหรือให้เช่า

        -  ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวกับกิจการโดยตรง

        -  ซื้อของมาบริจาคภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

        -  ภาษีซื้อจากรถยนต์ต้องห้าม

        -  รถประเภทใดที่เข้าข่ายรถยนต์ต้องห้าม

        -  ภาษีซื้อจากรถยนต์ที่นำมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่

        -  กรณี ซื้อ เช่าซื้อ เช่าหรือรับโอน ตลอดจนค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซม

4. ภาษีซื้อต้องห้ามที่เกี่ยวกับใบกำกับภาษี:-

        -  ใบกำกับภาษี ข้อความไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง

        -  ใบกำกับภาษีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง

        -  ใบกำกับภาษี ที่ไม่ได้พิมพ์จากโรงพิมพ์ ฯลฯ

5. ประเด็นปัญหา:-

        -  ภาษีซื้อ ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ของสาขาหรือที่โครงการ สำนักงานใหญ่ สามารถขอคืนได้หรือไม่

        -  แนวปฏิบัติในกรณีที่ภาษีซื้อเกิดขึ้นก่อนที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

        -  เงินทดรองที่จ่ายแทนบริษัทในเครือบริษัทจะนำมาขอคืนภาษีได้หรือไม่

        -  กรณีซื้อสินค้ามา เป็นตัวอย่าง แจก แถม เป็นของรางวัล ให้แลกซื้อ 

           ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ และต้องคิด VAT จากลูกค้าหรือไม่

6. การเฉลี่ยภาษีซื้อ:-

        -  กรณีใดบ้างที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

        -  ข้อผ่อนปรนใดบ้างที่ไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

        -  วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ:-

             -  ภาษีซื้อไม่ชัดเจนระหว่าง VAT กับ NON-VAT จะเฉลี่ยอย่างไร

             -  กรณีเริ่มประกอบการต้องเฉลี่ยภาษีซื้อหรืไม่ถ้าเฉลี่ยจะมีวิธีอย่างไร

             -  การเฉลี่ยภาษีซื้อของธุรกิจบริการให้เช่าทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์

             -  ผู้ประกอบการสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อได้หรือไม่

7. การปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

8. ประเด็นการขอคืนภาษีซื้อที่ต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

      พร้อมเจาะลึกนโยบายการตรวจสอบและการคืนภาษีของกรมสรรพากร

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

 กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 77

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 78

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

 (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม