Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

ปัญหารายจ่ายต้องห้าม การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากรที่ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ พิมพ์ อีเมล

                                      

ปัญหารายจ่ายต้องห้าม การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากร

ที่ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ

 

หัวข้อสัมมนา

1. ปัญหารายจ่ายต้องห้ามในการปรับปรุงกำไรสุทธิทางภาษีอากร

2. วิเคราะห์รายการตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตรี ที่ต้องนำมาบวกกลับหรือหักออกจากกำไรสุทธิก่อนคำนวณ

    ภาษีเงินได้นิติบุคคล

3. รายได้จากการดำเนินงาน รายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีรายได้ ตามมาตรา 65 ทวิ ปัญหาในการพิจารณา

    รายได้ที่ทางบัญชีไม่ถือว่าเป็นรายได้   แต่ทางภาษีให้ถือเป็นรายได้และต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิปลายปี เช่น

        - รายได้ที่เกี่ยวกับกิจการ

        - การขายหุ้นให้กรรมการหรือผู้อื่น ต่ำกว่าราคาตลาด

        - รายได้จากการโอนสินทรัพย์/รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาว

        - เงินยืม กรรมการ พนักงานหรือผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดดอกเบี้ยและเงินทดรองกรรมการ

        - ขายทรัพย์สินที่ตัดต่อค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ไม่ได้นำเป็นรายได้

4. แนวปฏิบัติการนำรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี (มาตรา 65 ตรี) มาบันทึกเป็นรายจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

        - ค่าน้ำมัน ค่ากีฬา ค่ารับรอง จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทในเครือ

        - รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานว่ามีผู้รับเงิน

        - ค่าของขวัญ วันเกิด เปิดกิจการ ปีใหม่ ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ

        - การคำนวณผลขาดทุนยกมาจากรอบบัญชีก่อนไม่เกิน 5 ปี

5. หลักการพิจารณา รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุนกับรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6. การตีราคาทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น – ลดลง การ Write Off รายการทรัพย์สินที่สูญหายหรือชำรุด

        - ทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

        - ผลขาดทุนจากหนี้ระยะยาว

        - กำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

        - การตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด

7. ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการคำนวณค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา

8. ปัญหาในการตีความเรื่องของหนี้สูญที่สามารถจำหน่ายจากบัญชีได้

9. ปรับปรุงบัญชี รายจ่ายเพื่อการศึกษา รายจ่ายเพื่อการสาธารณะประโยชน์ เพื่อการกีฬา UPDATE กฎหมายใหม่ล่าสุด

10. การนำผลขาดทุนจากรอบเวลาบัญชีก่อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

11. เทคนิคการปรับปรุงรายการ การปิดงบและการคำนวณกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบบัญชี

12. เทคนิคการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัท พร้อมการประหยัดภาษีที่ได้

 

วิทยากร

อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์: รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 70

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 71

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 72

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 73

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 74

วันพฤหัสบดีที่ 10  ตุลาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 75

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 238 = 3,628 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 102 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,400 + VAT 168 = 2,568 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%