ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ พิมพ์ อีเมล

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า

การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

 

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี CPD / ผู้สอบบัญชี CPA (บัญชี 3 ชั่วโมง และ อื่นๆ 3 ชั่วโมง)

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้า

2. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 สินค้าคงเหลือ

3. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

       - กิจการที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำรายงานฯ

       - การจัดทำรายงานของสินค้าสำเร็จรูป

       - ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบเอกสารลงรายงาน

4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือกรณี

       - นำสินค้าค้างสต๊อกหรือสินค้าไม่ผ่าน Q.C. ไปส่งเสริมการขาย

       - แนวปฏิบัติและการแก้ปัญหากรณีสินค้าชำรุด สูญหาย เสียหาย เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย ยืมไปจำหน่าย

          ทดลองใช้ สินค้าตัวอย่าง  สินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน ผลิตเสร็จแล้วใช้การไม่ได้

       - การจัดทำสต๊อกกลางและสต๊อกย่อย

       - กรณีขายควบสินค้าหลายชนิดอยู่ใน Pack เดียวกันจะบันทึกบัญชีอย่างไร

       - กรณีสินค้าที่รับเข้าสต๊อกมากกว่าจำนวนที่สั่งซื้อและจ่ายจริงซึ่งเป็นสินค้าที่คู่ค้าชดเชยให้ในกรณีที่  

         สินค้าบางตัวด้อยคุณภาพหรือสินค้าจากรายการโปรโมชั่นของลูกค้าจะบันทึกนำเข้าสต๊อกหรือไม่อย่างไร

       - การตีราคาสินค้าคงเหลือการตีราคาค่าเสียหายเป็นต้นทุนสินค้า

       - เทคนิคการตัดยอดสินค้าออกจากสต๊อกอย่างถูกกฎหมาย

       - กรณีจำหน่ายจ่ายโอนกรณีใดต้องออกใบกำกับภาษีและกรณีใดไม่ต้องออกใบกำกับภาษี

5. แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

6. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

         - รูปแบบของรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่และสรรพากรยอมรับ

         - การบันทึกและการตัดสต๊อกกรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ

7. การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

         - การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า (ส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร) ซึ่งสรรพากร 

            ถือเป็นการขายมีขั้นตอนอย่างไร

         - การบันทึกบัญชีกรณีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาดและสรรพากรยอมรับ

         - การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง

8. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า

         - เสื่อมคุณภาพ

         - ผลิตเสร็จใช้การไม่ได้หรือไม่ผ่าน Q.C. 

         - ชำรุดเสียหาย

9. ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

         - สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา

         - การตรวจแบบสุ่มตรวจ

         - อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock

         - ขั้นตอนการตัด Stock

         - ตรวจนับปริมาณสินค้าขายเกินจากรายงานฯ

         - ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี

         - ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

10. การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ

วิทยากร

อาจารย์เพ็ญแข  ลิ่มสุวรรณโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ประสบการณ์กว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 93

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 94

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 95

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 96

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 97

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 98

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม