Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน พิมพ์ อีเมล

                                                                                       

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี

การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

 

ความสำคัญ

        ปัญหาที่หน่วยงานบัญชีมักจะพบอยู่เสมอ ก็คือการเข้า - ออกของเจ้าหน้าที่บัญชี นับเป็นภาระที่หนักพอ

สมควร สำหรับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่จะต้องคอยสอนงานเจ้าหน้าที่บัญชีคนใหม่อยู่เป็นประจำ ซึ่งลำพังงาน

ของตนเองก็มากอยู่แล้ว ดังนั้นการจัดระบบงาน ผังงาน ตลอดจนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานบัญชีที่

ชัดเจนเพื่อให้ พนักงานบัญชีคนใหม่ได้ศึกษาเป็นเบื้องต้น ก็จะช่วยลดเวลาและภาระไปได้มาก

        นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพราะบางครั้งการถ่ายทอดหรือสื่อสารอาจคลาดเคลื่อนได้

หัวข้อสัมมนา

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชี (พรบ.บัญชี ม.20.21)

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานบัญี

     การกำหนดผังโครงสร้างในหน่วยงานบัญชี

     การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน

3. นโยบายการบัญชีสำคัญๆ ที่นักบัญชีควรทราบ

4. ระบบบัญชีที่ดีมี 6 เรื่อง

             4.1 ผังรหัสชื่อบัญชี                      4.2 ระบบเอกสาร

             4.3 สมุดบัญชีทะเบียนต่างๆ            4.4 การบันทึกบัญชี

             4.5 ระบบรายงาน                          4.6 ระบบภาษี

5. การสร้างระบบการประเมินผล ตลอดจนการกำกับ ติดตามและตรวจสอบงาน

6. กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนครบถ้วนและเข้าใจง่าย

7. การสอนงาน การอธิบายงานและการแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาของงานให้ประสบความสำเร็จ

8. ตัวอย่างของคู่มือปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 73

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 74

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 75

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 76

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 77

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 78

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 238 = 3,638 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 102 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,400 + VAT 168 = 2,568 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%