ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน พิมพ์ อีเมล

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี

การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

รออนุมัติการ นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (CPA)

ความสำคัญ

        ปัญหาที่หน่วยงานบัญชีมักจะพบอยู่เสมอ ก็คือการเข้า - ออกของเจ้าหน้าที่บัญชี นับเป็นภาระที่หนักพอ

สมควร สำหรับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่จะต้องคอยสอนงานเจ้าหน้าที่บัญชีคนใหม่อยู่เป็นประจำ ซึ่งลำพังงาน

ของตนเองก็มากอยู่แล้ว ดังนั้นการจัดระบบงาน ผังงาน ตลอดจนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานบัญชีที่

ชัดเจนเพื่อให้ พนักงานบัญชีคนใหม่ได้ศึกษาเป็นเบื้องต้น ก็จะช่วยลดเวลาและภาระไปได้มาก

        นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพราะบางครั้งการถ่ายทอดหรือสื่อสารอาจคลาดเคลื่อนได้

หัวข้อสัมมนา

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชี (พรบ.บัญชี ม.20.21)

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานบัญี

     การกำหนดผังโครงสร้างในหน่วยงานบัญชี

     การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน

3. นโยบายการบัญชีสำคัญๆ ที่นักบัญชีควรทราบ

4. ระบบบัญชีที่ดีมี 6 เรื่อง

             4.1 ผังรหัสชื่อบัญชี                      4.2 ระบบเอกสาร

             4.3 สมุดบัญชีทะเบียนต่างๆ            4.4 การบันทึกบัญชี

             4.5 ระบบรายงาน                          4.6 ระบบภาษี

5. การสร้างระบบการประเมินผล ตลอดจนการกำกับ ติดตามและตรวจสอบงาน

6. กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนครบถ้วนและเข้าใจง่าย

7. การสอนงาน การอธิบายงานและการแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาของงานให้ประสบความสำเร็จ

8. ตัวอย่างของคู่มือปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 60

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 61

วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 62

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 / เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

2,900 + VAT 203 = 3,103 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 87 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%