Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การบันทึกบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พิมพ์ อีเมล

                                                                                       

การบันทึกบัญชีและภาษีอากร

เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อสัมมนา

1. การปฏิบัติทางบัญชีที่มีผลกระทบมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

    (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)

2. เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่องานด้านบัญชี

3. วิเคราะห์รายการและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ

        - ซื้อขายสินค้าหรือบริการที่กำหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ

        - กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินทีมีหน่วยเป็นเงินตราต่างประเทศ

        - ซื้อขายทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ

        - การบันทึกเงินลงทุนที่มีหน่วยเป็น เงินตราต่างประเทศ

        - การรับรู้ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

        - การจัดทำงบการเงินที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ

4. เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการบันทึกบัญชีที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ

        - การบันทึกบัญชีด้วยอัตราถัวเฉลี่ยในรอบสัปดาห์

        - การบันทึกบัญชีด้วยอัตราถัวเฉลี่ยในรอบเดือน

        - การบันทึกบัญชีด้วยอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ

5. ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวกับอัตรแลกเปลี่ยน

6. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีและภาษีอากรตามาตรา 9 และ 79/4

7. หลักเกณฑ์ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงการคลัง

8. การบันทึกบัญชีสำหรับข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

    (FORWORD CONTRACT) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.68/2541

9. การคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

    (มาตรา 65 ทวิ(5) ) และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.72/2540

10. หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการส่งออกที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิเสีย VAT ในอัตราร้อยละ 0

         - คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.97/2543

        - คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.104/2554

        - ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 105

11. คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.110/2545 

      เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายผู้ประกอบการกิจการรับบริการขนส่งสินค้า (FORWORDER)

      คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548 

      เรื่องการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตร 9  มาตร 65 มาตรา 79/4

 

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 80

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 81

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 82

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 83

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 84

วันพุธที่ 18 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 85

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,700 + VAT 259 = 3,959 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 111 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%