ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER พิมพ์ อีเมล

 

 

เจาะลึกแนวปฏิบัติ

ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน

TAX FOR CASHIER

หัวข้อสัมมนา

Part 1 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย ประกาศ คำสังต่างๆ

            ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน

 

Part 2 การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่

            และเกี่ยวข้องกับระบบงาน ด้านการเงิน

 1. ผู้มีหน้าที่หัก ภาษี ณ ที่จ่าย

 2. รูปแบบและรายละเอียดของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบใหม่

 3. หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย สามารถออกใบแทนได้หรือไม่มีแนวปฏิบัติอย่างไร

 4. อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายประเภทต่างๆ ที่ต้องทราบและมักมีปัญหา

    เช่น ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าเช่า ขนส่ง จ้างทำของ ฯลฯ

 5. รายการสำคัญๆ ที่ต้องลงรายละเอียดในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

     เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ ที่อยู่ วันที่ ลายเซ็น

 6. แนวปฏิบัติเมื่อผู้ขายไม่ยอมให้หักฯ หรือผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ไม่ได้หักไว้

 7. ความผิดจากการหักภาษี ไม่ถูกต้อง ไม่หัก หรือหักอัตราผิด

 

Part 3 แนวปฏิบัติ ข้อควรระวังเกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบแทน ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

 1. จุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษี

 2. การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่างย่อหรือออกเป็นชุด

 3. การตรวจรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่างย่อหรือออกเป็นชุด

 4. เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

 5. เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการออกใบแทนใบกำกับภาษี

 6. ข้อสังเกตลักษณะของใบกำกับภาษีปลอม

 7. ความผิด กรณีกฎหมายกำหนดว่าต้องออกใบกำกับภาษีแต่ไม่ยอมออกให้ลูกค้า

     หรือออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ

 8. กรณีชำระเงินด้วยเช็คหรือโอนเงินผ่านธนาคารจะลงวันที่ใดในใบกำกับภาษี

 9. การออกใบกำกับภาษีกรณีมีส่วนลดหรือมีของแถม

10. การคำนวณ VAT และการปัดเศษสตางค์

11. ได้รับใบกำกับภาษีล่าช้า ข้ามเดือน

วิทยากร

อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์: รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 82

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

2,900 + VAT 203 = 3,103 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 87 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%