ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER พิมพ์ อีเมล

ภาษีอากร สำหรับงานการเงิน

TAX FOR CASHIER

 

รายละเอียดในการสัมมนา

Part 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่งต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร

             ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน

Part 2   การหักภาษีที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่และเกี่ยวข้องกับระบบงาน 

              ด้านการเงิน

1.  ผู้มีหน้าที่หัก ภาษีที่จ่าย

2.  รูปแบบและรายละเอียดของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบใหม่

3.  หนังสือรับรองการหักที่จ่าย สามารถออกใบแทนได้หรือไม่มีแนวปฏิบัติอย่างไร

4.  อัตราการหักภาษีที่จ่ายประเภทต่างๆ ที่ต้องทราบและมักมีปัญหา

     เช่น ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าเช่า ขนส่ง จ้างทำของ ฯลฯ

5.  รายการสำคัญๆ ที่ต้องลงรายละเอียดในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

      เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ ที่อยู่ วันที่ ลายเซ็น

6.  แนวปฏิบัติเมื่อผู้ขายไม่ยอมให้หักฯ หรือผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ไม่ได้หักไว้

7.  ความผิดจากการหักภาษี ไม่ถูกต้อง ไม่หัก หรือหักอัตราผิด

Part 3   แนวปฏิบัติ ข้อควรระวังเกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบแทน ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

1.  จุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษี

2.  การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่างย่อหรือออกเป็นชุด

3.  การตรวจรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่างย่อหรือออกเป็นชุด

4.  เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

5.  เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการออกใบแทนใบกำกับภาษี

6.  ข้อสังเกตลักษณะของใบกำกับภาษีปลอม

7.  ความผิด กรณีกฎหมายกำหนดว่าต้องออกใบกำกับภาษีแต่ไม่ยอมออกให้ลูกค้าหรือออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ

8.  กรณีชำระเงินด้วยเช็คหรือโอนเงินผ่านธนาคารจะลงวันที่ใดในใบกำกับภาษี

9.  การออกใบกำกับภาษีกรณีมีส่วนลดหรือมีของแถม

10. การคำนวณ VAT และการปัดเศษสตางค์

11.ได้รับใบกำกับภาษีล่าช้า ข้ามเดือน


วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร

กรมสรรพากร

 

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 70

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 71

วันพฤหสับดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 72

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 73

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 74

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 75

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม