ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

บัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา พิมพ์ อีเมล

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา


ผู้ทำบัญชี CPD/ผู้สอบบัญชี CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ : บัญชี 3 ชม. และ อื่นๆ 3 ชม.

 รายละเอียดในการสัมมนา

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36

3. การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม

     -   การตั้งรหัสทรัพย์สิน

     -   การจัดทำบัตรทรัพย์สิน

     -   การตรวจนับทรัพย์สิน

     -   ทรัพย์สินที่มีราคาต่ำแต่ปริมาณมาก

     -   การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

4. มูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน

     -  ราคาทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง

     -  การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

     -  การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระ การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกันแตกต่างกัน

         และการแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

     -  มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และถ้ามีการซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย

     -  กรณีซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไร

     -  วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง

     -  แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

5. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ หรือคิดค่าเสื่อมราคา

    และหลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน ตามหลักบัญชีและภาษีอากร

     -  ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อทรัพย์สิน

     -  การนำทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ

     -  การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน

     -  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

6. รายจ่ายต้องห้ามของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 315

7. หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ 

    ด้วยวิธี DOUBLE DECLINING BALANCE METHOD

8. การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด

9. สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์

    เครื่องบันทึกการเก็บเงิน  เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา

10. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน

      เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

วิทยากร

อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์:

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี


กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 81

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 82

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 83

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 84

วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 85

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 86

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 87

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

 อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม