Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

บัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา พิมพ์ อีเมล

                                                                                    

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

อบรมที่โรงแรม นับชั่วโมง CPD ได้ บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36

3. การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม

     -   การตั้งรหัสทรัพย์สิน                                          -   การจัดทำบัตรทรัพย์สิน

     -   การตรวจนับทรัพย์สิน                                        -   ทรัพย์สินที่มีราคาต่ำแต่ปริมาณมาก

     -   การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

4. มูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน

     -  ราคาทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง

     -  การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

     -  การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระ การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกันแตกต่างกัน

         และการแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

     -  มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และถ้ามีการซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย

     -  กรณีซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไร

     -  วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง

     -  แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

5. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ หรือคิดค่าเสื่อมราคา

    และหลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน ตามหลักบัญชีและภาษีอากร

     -  ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อทรัพย์สิน                    -  การนำทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ

     -  การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน          -  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

6. รายจ่ายต้องห้ามของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 315

7. หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอด้วยวิธี DOUBLE DECLINING BALANCE METHOD

8. การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด

9. สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์

    เครื่องบันทึกการเก็บเงิน  เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา

10. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

วิทยากร

อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์: รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 119

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 120

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 121

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 122

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

โรงแรม แรมแบรนดท์ (ซ.สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 123

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 124

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,400 + VAT 168 = 2,568 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%