Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

บัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา พิมพ์ อีเมล

                                                                                    

การจัดทำบัญชีสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคา

(Fixed Assets & Depreciation)

 

 

ความสำคัญ

               สินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่ใช้เพื่อประโยชน์ของกิจการ มูลค่าของสินทรัพย์ย่อมลดลงจากวันที่ซื้อสินทรัพย์ มีการเสื่อมสภาพตามอายุและลักษณะการใช้งาน ประโยชน์และประสิทธิภาพลดลง กิจการจึงต้องเฉลี่ยราคาทุนของสินทรัพย์ตามอายุการใช้งาน เพื่อคำนวณเสื่อมของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละงวดบัญชี โดยสินทรัพย์ถาวรที่นำมาคิดค่าเสื่อมราคาเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีตัวตน (Tangible Fixed Assets) อาทิ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ โดยจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด  ยกเว้น ที่ดิน โดยกิจการจะต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาในแต่ละงวดบัญชี คือไม่สามารถตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน ณ ปีที่ซื้อสินทรัพย์ถาวร

 

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36

3. การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม

     -   การตั้งรหัสทรัพย์สิน                                          -   การจัดทำบัตรทรัพย์สิน

     -   การตรวจนับทรัพย์สิน                                        -   ทรัพย์สินที่มีราคาต่ำแต่ปริมาณมาก

     -   การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

4. มูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน

     -  ราคาทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง

     -  การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

     -  การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระ การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกันแตกต่างกัน

         และการแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

     -  มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และถ้ามีการซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย

     -  กรณีซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไร

     -  วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง

     -  แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

5. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ หรือคิดค่าเสื่อมราคา

    และหลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน ตามหลักบัญชีและภาษีอากร

     -  ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อทรัพย์สิน                    -  การนำทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ

     -  การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน          -  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

6. รายจ่ายต้องห้ามของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 315

7. หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอด้วยวิธี DOUBLE DECLINING BALANCE METHOD

8. การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด

9. สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์

    เครื่องบันทึกการเก็บเงิน  เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา

10. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

 

วิทยากร

อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์: รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 125

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 126

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 127

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 128

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 129

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 130

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,400 + VAT 168 = 2,568 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%