Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ–จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน พิมพ์ อีเมล

                                                                                         

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ

การจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ – จ่ายเงิน

สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

 

หัวข้อสัมมนา

1. เอกสารรับ- จ่ายของฝ่ายบัญชีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

2. การวางระบบและการออกแบบเอกสารทางบัญชี – การเงินให้รัดกุมถูกต้องตามหลักบัญชีและภาษีอากร

3. การออกเอกสารหลักฐาน การจัดเก็บ การบันทึกบัญชีตลอดจนรายงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

4. ลักษณะและชนิดของเอกสารทางบัญชีระบบการควบคุมและตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน

5. การรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารสำคัญๆ ที่สรรพากรมักจะตรวจสอบบ่อยๆ

     - ระบบเอกสารรับ – จ่ายใบกำกับภาษีและใบแทนต่างๆ

     - รายงานการซื้อ ภาษีขายและรายงานอื่นๆ

     - ระบบใบสำคัญต่างๆ การใช้เอกสารแทนบัญชีย่อย

     - การแยกหมวดหมู่และการกำหนดผังบัญชี

6. การแก้ปัญหากรณีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง

     - ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง

     - ค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

     - ค่าใช้จ่ายที่พิสูจน์รับไม่ได้หรือรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเอง

     - ค่ารับรอง ค่าของขวัญ หรือเงินบริจาค

     - ภาษีซื้อต้องห้าม

7.  การออกและแก้ไข ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี

8.  การสังเกตและตรวจสอบใบกำกับภาษีที่รับมาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

9.  วิธีปฏิบัติและการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามกฎหมายใหม่ล่าสุดพร้อมวิธีแก้ปัญหา

     กรณีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายหาย

10. การจัดเก็บเอกสาร ระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บสถานที่จัดเก็บ ตามหลักกฎหมายบัญชีและภาษีอากร

11. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำลายเอกสารทางบัญชีเอกสารสูญหาย ไฟไหม้ ปลวกขึ้น

วิทยากร

อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์: รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 115

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 116

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 117

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 118

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 119

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 120

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,400 + VAT 168 = 2,568 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%