ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

ภาษีอากร สำหรับงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

 

ภาษีอากร สำหรับงานจัดซื้อ

Tax for Purchasing

 

 

 

หลักการและเหตุผล

     ฝ่ายจัดซื้อมักจะมีปัญหาเรื่อง ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบหักภาษีที่จ่าย กับฝ่ายบัญชีเสมอ

แต่ฝ่ายบัญชีไม่ได้อธิบาย ถึงความเสียหายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ภาษีอากรได้ 

     ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่นักจัดซื้อต้องมีความรอบรู้ในการเรื่องภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

ที่ทำอยู่เพราะหากเกิดความผิดพลาดนั้นหมายถึงเบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่บริษัทต้องรับภาระ

     สถาบันได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนารื่องนี้ขึ้นโดยเน้นที่การ

นำไปใช้ปฏิบัติงานในส่วนงานด้านจัดซื้อได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำใหสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้องลดข้อผิดพลาด และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถพลิกหาข้อกฎหมายอ้างอิงได้

 

 

 

เนื้อหาการสัมมนา

Section 1

1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่งต่างๆ ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับ

    งานด้านการจัดซื้อ

2.  ระบบเอกสารหลักฐานและปัญหาทางภาษีอากรที่หน่วยงานจัดซื้อต้องระมัดระวัง

Section 2

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่และเกี่ยวข้องกับระบบงานด้านการจัดซื้อ

1.   ผู้มีหน้าที่หัก ภาษี ณ ที่จ่าย

2.   รูปแบบและรายละเอียดของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบใหม่

3.   อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายประเภทต่างๆ ที่ต้องทราบและมักมีปัญหา เช่น ค่าบริการ ค่าเช่า

      ขนส่ง จ้างทำของ ฯลฯ

4.   รายการสำคัญๆ ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ ที่อยู่

      วันที่ ลายเซ็นฯ

5.   ปัญหาและแนวปฏิบัติเมื่อผู้ขายไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 

      แต่ไม่ได้หักไว้

6.   ความผิดจากการหักภาษี ไม่ถูกต้อง ไม่หัก หรือหักอัตราผิด

Section 3

แนวปฏิบัติ ข้อควรระวังเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่มและใบกำกับภาษี

1.   จุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษี

2.   การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่างย่อหรือออกเป็นชุด

3.   การตรวจรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่างย่อหรือออกเป็นชุด

4.   เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

5.   เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการออกใบแทนใบกำกับภาษี

6.   ข้อสังเกตลักษณะของใบกำกับภาษีปลอม

7.   ความผิด กรณีกฎหมายกำหนดว่าต้องออกใบกำกับภาษีแต่ไม่ยอมออกให้ลูกค้าหรือออก

      ใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ

8.   กรณีชำระเงินด้วยเช็คหรือโอนเงินผ่านธนาคารจะลงวันที่ใดในใบกำกับภาษี

9.   การออกใบกำกับภาษีกรณีมีส่วนลดหรือมีของแถม

10. การคำนวณ VAT และการปัดเศษสตางค์

11. ได้รับใบกำกับภาษีล่าช้า ข้ามเดือน

12. แนวปฏิบัติเมื่อใบกำกับภาษีหาย

 

 

 

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร

กรมสรรพากร

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 41...........วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2561 / เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 42...............วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 43............วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก (ห้วยขวาง)

(สถานี MRT ห้วยขวาง / เข้าซอยเนียนอุทิศ)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 81 บาท)

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%