ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

BUDGETING การจัดทำแผน งบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ) พิมพ์ อีเมล

B U D G E T I N G

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.) ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)

เรียนท่านผู้บริหาร

         ธุรกิจระดับแนวหน้าส่วนใหญ่ ต่างให้ความสำคัญกับ Budgeting ซึ่งธุรกิจดังกล่าวจะยอมสละเวลา 1-2 เดือน

ในช่วงกลางปี-ปลายปี เพื่อจัดทำแผนงบประมาณของปีถัดไป นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับแผนระยะยาวคือ แผน

 3 ปี และแผน 5 ปี เพราะการกำหนด เป้าหมายขององค์กร การติดตามวัดผลที่จริงจังจะได้รับประโยชน์ และผลตอบ

แทน ในอนาคต ที่คุ้มค่าจนประเมินมูลค่าตอบแทนไม่ได้

         มีบริษัทอีกหลายบริษัทที่มองข้ามความสำคัญและประโยชน์ ที่จะได้รับทำให้การดำเนินธุรกิจไร้จุดมุ่งหมายและ

ขาดประสิทธิภาพเพราะไม่ได้กำหนดแผนงาน หรือ Budget ไว้ล่วงหน้า

         แต่ก็มีบริษัทอีกไม่น้อยที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะจัดทำ Budgeting แต่ยังไม่ทราบว่า ควรจะเริ่มต้นที่จุดไหน

และดำเนินการในการจัดทำอย่างไร

         สถาบันฯ มีความเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้นและเสาะหาวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจ

และมีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณของธุรกิจระดับแนวหน้าจริงๆ เพื่อที่ผู้เข้าสัมมนาจะนำไปใช้ได้จริงๆ 

ในธุรกิจของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดในการสัมมนา

  1. ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณ

  2. ปัจจัยที่กระทบต่อการวางแผนงบประมาณ

  3. การจัดเตรียมข้อมูลและขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ

  4. เทคนิคการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อความร่วมมือ ในการสร้างงบประมาณ ที่มีคุณภาพ

  5. การจัดทำงบประมาณขั้นแรกถึงขั้นสุดท้ายอย่างมีหลักเกณฑ์

            - ประมาณการยอดขาย (Sales Forecast)

           - ประมาณการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

           - การจัดทำงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ

  6. เทคนิคในการจัดทำงบประมาณเงินสด

  7. การนำงบประมาณต่าง ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  8. เทคนิคการสร้างระบบการรายงานผล และติดตามผลให้เป็นไปตามงบประมาณ

  9. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เมื่อผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามงบประมาณ

10. การประเมินความเปลี่ยนแปลงเพื่อ การปรับตัวเลขในงบประมาณให้สอดคล้องกับ

       สภาวะปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

11. การปรับกลยุทธ์เมื่อเกิดโครงการพิเศษนอกเหนืองบประมาณที่ทำไว้เพื่อโอกาสทางธุรกิจ

12. การบริหารควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจและแผนกต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่ยอมรับได้

      ก่อนที่จะสายเกินไปจนเกิดความเสียหาย

 

วิทยากร

อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบัญชีมากกว่า 35

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 59

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 60

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 238 = 3,638 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 102 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%