Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

BUDGETING การจัดทำแผน งบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ) พิมพ์ อีเมล

                                                                                       

B U D G E T I N G

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

 

เรียนท่านผู้บริหาร

         ธุรกิจระดับแนวหน้าส่วนใหญ่ ต่างให้ความสำคัญกับ Budgeting ซึ่งธุรกิจดังกล่าวจะยอมสละเวลา 1-2 เดือน

ในช่วงกลางปี-ปลายปี เพื่อจัดทำแผนงบประมาณของปีถัดไป นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับแผนระยะยาวคือ แผน

 3 ปี และแผน 5 ปี เพราะการกำหนด เป้าหมายขององค์กร การติดตามวัดผลที่จริงจังจะได้รับประโยชน์ และผลตอบ

แทน ในอนาคต ที่คุ้มค่าจนประเมินมูลค่าตอบแทนไม่ได้

         มีบริษัทอีกหลายบริษัทที่มองข้ามความสำคัญและประโยชน์ ที่จะได้รับทำให้การดำเนินธุรกิจไร้จุดมุ่งหมายและ

ขาดประสิทธิภาพเพราะไม่ได้กำหนดแผนงาน หรือ Budget ไว้ล่วงหน้า

         แต่ก็มีบริษัทอีกไม่น้อยที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะจัดทำ Budgeting แต่ยังไม่ทราบว่า ควรจะเริ่มต้นที่จุดไหน

และดำเนินการในการจัดทำอย่างไร

         สถาบันฯ มีความเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้นและเสาะหาวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจ

และมีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณของธุรกิจระดับแนวหน้าจริงๆ เพื่อที่ผู้เข้าสัมมนาจะนำไปใช้ได้จริงๆ 

ในธุรกิจของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดในการสัมมนา

  1. ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณ

  2. ปัจจัยที่กระทบต่อการวางแผนงบประมาณ

  3. การจัดเตรียมข้อมูลและขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ

  4. เทคนิคการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อความร่วมมือ ในการสร้างงบประมาณ ที่มีคุณภาพ

  5. การจัดทำงบประมาณขั้นแรกถึงขั้นสุดท้ายอย่างมีหลักเกณฑ์

            - ประมาณการยอดขาย (Sales Forecast)

           - ประมาณการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

           - การจัดทำงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ

  6. เทคนิคในการจัดทำงบประมาณเงินสด

  7. การนำงบประมาณต่าง ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  8. เทคนิคการสร้างระบบการรายงานผล และติดตามผลให้เป็นไปตามงบประมาณ

  9. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เมื่อผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามงบประมาณ

10. การประเมินความเปลี่ยนแปลงเพื่อ การปรับตัวเลขในงบประมาณให้สอดคล้องกับ

       สภาวะปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

11. การปรับกลยุทธ์เมื่อเกิดโครงการพิเศษนอกเหนืองบประมาณที่ทำไว้เพื่อโอกาสทางธุรกิจ

12. การบริหารควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจและแผนกต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่ยอมรับได้

      ก่อนที่จะสายเกินไปจนเกิดความเสียหาย

 

วิทยากร

อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00 - 16.00 น.

  รุ่นที่ 75

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

  รุ่นที่ 76

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

  รุ่นที่ 77

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

  รุ่นที่ 78

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

  รุ่นที่ 79

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

  รุ่นที่ 80

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,700 + VAT 259 = 3,959 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 111 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%