ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

รายละเอียดการสัมมนา อบรม บัญชี ภาษีอากร
1 อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติในปี 2561
2 ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญ การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการบัญชี
4 เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการบริหาร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่นักบัญชี
5 เทคนิค การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี สิ้นงวด ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด
6 เทคนิคการจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
7 INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
8 เทคนิคการจัดบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง และรับจ้างทำของ
9 การวางแผนภาษี BOI เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร
10 แนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs) กับกฎหมายภาษีอากร
11 INCOTERMS 2010 ข้อตกลง/ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
12 แนวปฏิบัติ...เกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกประเภท และการด้อยค่าของสินทรัพย์
13 การวางแผนการลงทุน เพื่อการตัดสินใจ
14 ต้นทุนมาตรฐาน *การจัดทำและการบันทึกบัญชี *การวิเคราะห์ผลต่าง
15 การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget)
16 การจัดทำบัญชีภาษีอากร
17 อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติ
18 BUDGETING การจัดทำแผน งบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)
19 กลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (SALE PROMOTION)
20 บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL