Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

รายละเอียดการสัมมนา อบรม บัญชี ภาษีอากร
1 บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ I
2 การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI พร้อมสิทธิประโยชน์
3 การบริหารคลังสินค้าและพัสดุแบบมืออาชีพ
4 บัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (Work Shop)
5 การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
6 การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย
8 เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
9 เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้าและกลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
10 บัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
11 BUDGETING การจัดทำแผน งบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)
12 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
13 ต้นทุนมาตรฐาน *การจัดทำและการบันทึกบัญชี *การวิเคราะห์ผลต่าง
14 เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก รู้แล้วไม่มีทางหักผิด (พร้อม E-With Holding Tax)
15 เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
16 การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ
17 เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ
18 กลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (SALE PROMOTION)
19 การบันทึกบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
20 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ–จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
21 กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด
22 การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
23 บัญชีภาษีอากร (การปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
24 การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน สำหรับผู้บริหาร / Accounting and Financial for Executive
25 รู้ครบจบภาษีสำหรับงานการเงิน (Tax for Cashier)
26 TFRS for NPAEs 2566 สรุป 17 บทแก้ไข 6 บทใหม่ ที่ต้องปฏิบัติ
27 การจัดทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (WORK SHOP)...(คอร์ส 2 วัน)
28 เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
29 ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
30 บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้ (วางแผน วางระบบ ควบคุม)
31 การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
32 ปัญหาและแนวปฏิบัติ การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
33 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการวางแผนภาษี
34 การบันทึกภาษีิเงินได้ (Income Taxes) ตาม TAS 12 และ NPAEs บทที่ 15
35 วางแผนและวางระบบเพื่อแก้ปัญหาการทำบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(NPAEs) กับภาษีอากร มีข้อแตกต่างกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว
36 การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน สำหรับผู้บริหาร / Accounting and Financial for Executive
37 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาระภาษีที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของธุรกิจ
38 เจาะลึก ภาษีป้าย! สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวก่อนขึ้นป้าย
39 TRANSFER PRICING การจัดเตรียมเอกสารและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “ราคาโอน”
40 บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ II
41 ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร แบบครบวงจร
42 ครบเครื่องเรื่องบัญชีและภาษีอากร สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (WORK SHOP)
43 การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI (WORK SHOP)
44 การจัดบัญชีสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งระบบ (Work Shop)
45 ปัญหาและแนวปฏิบัติ การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
46 ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี