Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

บัญชีภาษีอากร
1 การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI พร้อมสิทธิประโยชน์
2 การบริหารคลังสินค้าและพัสดุแบบมืออาชีพ
3 เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้าและกลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
4 การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget)
5 การคำนวณและการหักภาษี ณ ที่จ่ายเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์เพิ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
6 กลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (SALE PROMOTION)
7 สรุป ประเด็นสำคัญ...ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของ มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
8 VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
9 การจัดทำงบการเงินรวมและวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
10 การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง
11 การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน สำหรับผู้บริหาร / Financial Statements and Financial Analysis
12 อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่
13 สรุปสาระสำคัญ TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง 2565 เพิ่มเติม 6 บทใหม่ ที่ต้องปฏิบัติ
14 แนวปฏิบัติ...เกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกประเภท และการด้อยค่าของสินทรัพย์
15 มาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากร ข้อแตกต่างที่นักบัญชีมืออาชีพต้องวางแผน เพื่อลดปัญหาและข้อโต้แย้งกับกรมสรรพากร
16 การจัดทำงบการเงินรวม และ วิธีปฎิบัติทางบัญชี
17 แนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs) กับกฎหมายภาษีอากร
18 มาตรฐานการบัญชี สำหรับทุกธุรกิจ
19 เจาะลึก! ปัญหาและแนวปฏิบัติ การด้อยค่าของสินทรัพย์ และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
20 ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
21 รับมือกับ...มาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ
22 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี (1) ที่เกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจ
23 อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติ
24 TAX UPDATE ความเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร พร้อมแนวปฏิบัติ
25 การวางแผนการลงทุน เพื่อการตัดสินใจ
26 ปัญหาและแนวปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงการออกใบกำกับภาษีใหม่
27 INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
28 บัญชีและภาษีอากรสำหรับการเช่าซื้อ การขายผ่อนชำระสัญญาเช่าระยะยาว (Leasing)
29 การจัดทำบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
30 การจัดทำงบการเงิน และ นำเสนองบการเงิน
31 DEFERED INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
32 ปัญหาและแนวปฏิบัติ การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
33 ประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานการบัญชี 6 ฉบับ
34 ปัญหาและข้อควรระวัง ในการจัดทำ และ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
35 การคำนวณกำไรสุทธิ และ การปรับปรุงบัญชี เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี
36 เจาะลึก! ...19+1 มาตรการลดหย่อนภาษี ปี 2551 พร้อมแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
37 การบันทึกภาษีิเงินได้ (Income Taxes) ตาม TAS 12 และ NPAEs บทที่ 15
38 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการวางแผนภาษี
39 3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ ฉบับที่ 52 (ปรับปรุง 2549), 53, 54
40 วางแผนและวางระบบเพื่อแก้ปัญหาการทำบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(NPAEs) กับภาษีอากร มีข้อแตกต่างกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว
41 เจาะลึก ภาษีป้าย! สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวก่อนขึ้นป้าย
42 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาระภาษีที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของธุรกิจ
43 TRANSFER PRICING การจัดเตรียมเอกสารและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “ราคาโอน”
44 บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ II
45 ปัญหาและแนวปฏิบัติ การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
46 ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี