ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

บัญชีภาษีอากร
1 อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่
2 การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญ การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการบัญชี
3 เทคนิคการจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
4 INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
5 ปัญหาและแนวปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงการออกใบกำกับภาษีใหม่
6 เทคนิคการจัดบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง และรับจ้างทำของ
7 TAX UPDATE ความเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร พร้อมแนวปฏิบัติ
8 การวางแผนภาษี BOI เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร
9 แนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs) กับกฎหมายภาษีอากร
10 การจัดทำบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
11 INCOTERMS 2010 ข้อตกลง/ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
12 รับมือกับ...มาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ
13 อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่
14 มาตรฐานการบัญชี สำหรับทุกธุรกิจ
15 การจัดทำงบการเงินรวม และ วิธีปฎิบัติทางบัญชี
16 สรุป ประเด็นสำคัญ...ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของ มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
17 แนวปฏิบัติ...เกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกประเภท และการด้อยค่าของสินทรัพย์
18 การวางแผนการลงทุน เพื่อการตัดสินใจ
19 การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget)
20 การจัดทำบัญชีภาษีอากร
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL