Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

    
กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคม  กำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์  กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม  กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายน  กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม  กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม  กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม  กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน  กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม  กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน  กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

มิถุนายน 2567

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

สถานที่

BOOKING

06

มิ.ย.

2567

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0
Warehousing-Inventory Management & control for 5.0

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

รร.เซนต์เจมส์

สุขุมวิท 26

11

มิ.ย.

2567

ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร แบบครบวงจร

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

ZOOM

เต็มวัน

12

มิ.ย.

2567

การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(Work Shop)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

13

มิ.ย.

2567

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

 การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่า

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

14

มิ.ย.

2567

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า

 การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

14

มิ.ย.

2567

ปัญหารายจ่ายต้องห้าม การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากร ที่ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

18

มิ.ย.

2567

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

   วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

19

มิ.ย.

2567

เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ

แบบเจาะลึก รู้แล้วไม่มีทางหักผิด (พร้อม E-With Holding Tax)

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

ZOOM

เต็มวัน

19

มิ.ย.

2567

ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

(Work Shop)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

20

มิ.ย.

2567

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบ และ

การปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

20

มิ.ย.

2567

การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร  Accounting and Financial for Executive

   วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

21

มิ.ย.

2567

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

 การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

22

มิ.ย.

2567

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0

Warehousing-Inventory Management & control for 5.0

   วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

รร.เซนต์เจมส์

สุขุมวิท 26

25

มิ.ย.

2567

กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI

ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด

   วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

ZOOM

เต็มวัน

26

มิ.ย.

2567

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้

(วางแผน วางระบบ ควบคุม)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

27

มิ.ย.

2567

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

 และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

 รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

27

มิ.ย.

2567

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน

 (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

สถานที่

BOOKING

05

มิ.ย.

2567

นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

 A new breed of logistics operation

   วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

06

มิ.ย.

2567

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

 Non-Secret Issues in Purchasing Process

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

06

มิ.ย.

2567

 

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0

Warehousing-Inventory Management & control for 5.0

   วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

 

รร.เซนต์เจมส์

สุขุมวิท 26

07

มิ.ย.

2567

 

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable procurement

   วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

 

ZOOM

ภาคเช้า

07

มิ.ย.

2567

การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีศุลกากร

รูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ / คุณวิรัตน์ บาหยัน

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

07

มิ.ย.

2567

 

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ

Purchasing Cost Saving Strategy

   วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

 

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

11

มิ.ย.

2567

วิธีรับมืองานด่วนในการจัดซื้อจัดหา

How to Manage the Urgent Procurement Requests

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

12

มิ.ย.

2567

 

การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก

Cost & Process Awareness for Import-Export

  วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

12

มิ.ย.

2567

 

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

13

มิ.ย.

2567

 

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

Price-Cost Analysis & Total Cost of Ownership

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

13

มิ.ย.

2567

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า 

 Customs Privileges under Free Trade Agreement

   วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน

 

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

13

มิ.ย.

2567

 

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management

   วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

14

มิ.ย.

2567

 

การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

Global Strategic Sourcing Option

   วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

14

มิ.ย.

2567

 

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง

อย่างมีประสิทธิภาพ

Purchase Cost Saving and Inventory Management Efficiency

   วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

14

มิ.ย.

2567

 

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Foundation of Purchasing Process

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

18

มิ.ย.

2567

 

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

18

มิ.ย.

2567

จัดซื้อเชิงป้องกัน แง่มุมทางกฎหมายที่นักจัดซื้อควรรู้

วิทยากร : คุณวาณี โฉมระ (เรนนี่)

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

18

มิ.ย.

2567

 

วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

Cost Savings in Modern Procurement & Supply

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

19

มิ.ย.

2567

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS 2020

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

19

มิ.ย.

2567

การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ 

Negotiation for Modern Procurement & Supply

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

20

มิ.ย.

2567

 

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Savings

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

20

มิ.ย.

2567

การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร  Accounting and Financial for Executive

   วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

20

มิ.ย.

2567

ความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับนักจัดซื้อมือใหม่

 The Fundamental of Strategic Purchasing

   วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

21

มิ.ย.

2567

 

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable procurement

   วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

21

มิ.ย.

2567

 

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

22

มิ.ย.

2567

 

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0

Warehousing-Inventory Management & control for 5.0

   วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

 

รร.เซนต์เจมส์

สุขุมวิท 26

24

มิ.ย.

2567

 

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Modern Purchasing Strategy

   วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

 

ZOOM

เต็มวัน

24

มิ.ย.

2567

 

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

25

มิ.ย.

2567

 

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

Fundamental for Overseas Purchase

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

 

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

25

มิ.ย.

2567

 

LEAN PROCUREMENT (Workshop)

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

26

มิ.ย.

2567

 

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

Export and Import Process with Customs Formalities

   วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน

 

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

26

มิ.ย.

2567

 

เทคนิคการตรวจเอกสารตามLetter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

   วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ

 

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

26

มิ.ย.

2567

 

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

27

มิ.ย.

2567

วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและกลยุทธ์กำหนดราคาขาย

Cost Structure Analysis & Pricing Strategies

 วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

27

มิ.ย.

2567

นักปฏิบัติการคลังสินค้ายุคใหม่

Modern Warehouse operation

    วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

27

มิ.ย.

2567

 

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

27

มิ.ย.

2567

 

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

28

มิ.ย.

2567

หลักการร่างสัญญาและบริหารสัญญาในงานจัดซื้อและซัพพลาย

Principles of Agreements and Contract

Management in Purchasing and Supply

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

28

มิ.ย.

2567

 

การจัดซื้อและบริหาร
MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

วันที่

คอร์ส นำเข้า - ส่งออก

สถานที่

BOOKING

07

มิ.ย.

2567

การทำการค้าระหว่างประเทศ และ

พิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ / คุณวิรัตน์ บาหยัน

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

13

มิ.ย.

2567

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

Customs Privileges under Free Trade Agreement

วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

12

มิ.ย.

2567

การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก

Cost & Process Awareness for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

18

มิ.ย.

2567

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

21

มิ.ย.

2567

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS 2020

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15

25

มิ.ย.

2567

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

Fundamental for Overseas Purchase

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

25

มิ.ย.

2567

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

Export and Import Process with Customs Formalities

วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

26

มิ.ย.

2567

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600  เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ

รร.แรมแบรนดท์

(สุขุมวิท 18)

27

มิ.ย.

2567

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.เมอเวนพิค

สุขุมวิท 15