ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

กรกฎาคม 2563

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร
คอร์ส การจัดซื้อ
คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

ส.11
ก.ค.

เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก

รู้แล้วไม่มีทางหักผิด

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

พฤ.16
ก.ค.

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

จาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6ชม.)

พฤ.16
ก.ค.

BUDGETING

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

ศ.17
ก.ค.

เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน

(TAX FOR CASHIER)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.17
ก.ค.

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี

การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ส.18
ก.ค.

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาระภาษีที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของธุรกิจ

วิทยากร : คุณทวีชัย มีลาภ

ส.18
ก.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6ชม.)

อ.21
ก.ค.

วางแผนและวางระบบเพื่อแก้ปัญหาการทำบัญชี

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(NPAEs)

กับภาษีอากร มีข้อแตกต่างกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.22
ก.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.22
ก.ค.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6ชม.)

พฤ.23
ก.ค.

เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ

พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็น

รายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6ชม.)

พฤ.23
ก.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6ชม.)

ศ.24
ก.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ศ.24
ก.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ศ.24
ก.ค.

ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธรุกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พฤ.30
ก.ค.

INCOTERMS® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.30
ก.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

พฤ.09
ก.ค.

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ

Risk Management in Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พฤ.09
-ศ.10
ก.ค.

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Effective Purchasing to gain more benefits

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

ส.11
ก.ค.

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

Basic in Strategic Sourcing Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.11
ก.ค.

ลดต้นทุนการจัดซื้อ

กับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

Purchase Cost Saving and Inventory Management Efficiency

วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

ส.11
ก.ค.

เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง

อย่างมืออาชีพ

วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

จ.13
ก.ค.

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต Workshop

Fraud Prevention in Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.15
ก.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.15
ก.ค.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.15
ก.ค.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

Arming the new-coming Purchasers

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

พฤ.16
ก.ค.

การจัดซื้อในยุค 4.0

Procurement 4.0 era

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.16
ก.ค.

BUDGETING

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ศ.17
ก.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.18
ก.ค.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.20
ก.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.21
ก.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.22
ก.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.22
ก.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.23
ก.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ

และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

พฤ.23
ก.ค.

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

Non-Secret Issues in Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.24
ก.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน

Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.24
ก.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ส.25
ก.ค.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง , งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction , Engineering work

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.25
ก.ค.

หัวหน้างานขนส่งพันธุ์ใหม่

วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

พ.29
ก.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้า

จากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.30
ก.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.30
ก.ค.

INCOTERMS® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.30
ก.ค.

นักจัดซื้อมือใหม่

New Professional Purchaser

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

วันที่

คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

พ.15
ก.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.22
ก.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.29
ก.ค.

เตรียมความพร้อม

เพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.30
ก.ค.

INCOTERMS® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 

กำหนดการสัมมนา

โทร : 097-096-2584

           02-961-6220-1


กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายนกำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคมกำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคมกำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคมกำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน
กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคมกำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายนกำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์