Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

พฤษภาคม 2565

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร

คอร์ส การจัดซื้อ

คอร์ส นำเข้า-ส่งออก

วันที่

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร

พ.11
พ.ค.

เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน

TAX for CASHIER

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร
       

พฤ.12
พ.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
       

ศ.13
พ.ค.

เทคนิคการปรับปรุงและปิดบัญชี

ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)       

พ.18
พ.ค.

TRANSFER PRICING

การจัดเตรียมเอกสารและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ "ราคาโอน"

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
       

พฤ.19
-ศ.20

พ.ค.

ครบเครื่องเรื่องบัญชีและภาษีอากร (คอร์ส 2 วัน)

สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Work Shop)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
       

ศ.20
พ.ค.

B U D G E T I N G

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
       

ส.21
พ.ค.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ

เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร
       

อ.24
พ.ค.

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี

การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)       

พ.25
พ.ค.

เทคนิค การวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

       

พ.25-
พฤ.26
พ.ค.

บัญชีต้นทุน (คอร์ส 2 วัน)

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (Work Shop)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
       

พฤ.26
พ.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
       

ศ.27
มี.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร       

ศ.27
พ.ค.

การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)       

ส.28
พ.ค.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร
       

ส.28
พ.ค.

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing Stock Management and Control 4.0 era

วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร
       

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

ศ.06
พ.ค.

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

Export and Import Process with Customs Formalities

วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน (เต็มวัน)
       

ศ.06
พ.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)       

ส.07
พ.ค.

พื้นฐานการจัดซื้ออเไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Basic in Spare Part and Maintenance Service Purchasing

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

อ.10
พ.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

Price-Cost Analysis & Total Coat of Ownership

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)
       

อ.10
พ.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร : อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม (เต็มวัน)

พ.11
พ.ค.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงห์พันธุ (ครึ่งวันเช้า)

พ.11
พ.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทํารายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)
       

พฤ.12
พ.ค

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)       

ส.14
พ.ค.

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม

Basic in Price Negotiation for Construction/Engineering

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

อ.17
พ.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)
       

อ.17
พ.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)
       

พ.18
พ.ค.

LEAN PROCUREMENT (Work Shop)

ปรับระบบจัดซื้อให้ลีน

โดยขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)
       

พ.18
พ.ค.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อ

เพื่ออสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม (เต็มวัน)

พ.18
พ.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และ

การจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management

วิทยากร : อาจารย์จรูญโรจน์ เทพที (เต็มวัน)
       

พฤ.19
พ.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)
       

พฤ.19
พ.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงาน

จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)
       

พฤ.19
พ.ค.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์มนตรี ยุวชาติ (เต็มวัน)
       

ศ.20
พ.ค.

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะ

งานจัดซื้อให้ธุรกิจ

Procurement : Reinforce your procurement performance

วิทยากร : อาจารย์ธีรทูล แก้วเครื่อคำ (ครึ่งวันเช้า)

ศ.20
พ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)
       

ศ.20
พ.ค.

การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากร

รูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากร ปี 2560

วิทยากร : อ.มนตรี ยุวชาติ / อ.วิรัตน์ บาหยัน (เต็มวัน)
       

ศ.20
พ.ค.

B U D G E T I N G

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
       

อ.24
พ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

Fundamental for Overseas Purchase

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)
       

อ.24
พ.ค.

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Modern Purchasing Strategy

วิทยากร : อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส (เต็มวัน)

อ.24
พ.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)
       

พ.25
พ.ค.

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS® 2020

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)
       

พ.25
พ.ค.

การทำ Cost Savings อย่างมืออาชีพ

ในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

Cost Savings Professionally in Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)       

พฤ.26
พ.ค.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)
       

พฤ.26
พ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)
       

ศ.27
พ.ค.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์มนตรี ยุวชาติ (เต็มวัน)
       

ศ.27
พ.ค.

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ (ครึ่งวันเช้า)

ศ.27
พ.ค.

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

Customs Privileges Under Free Trade Agreement

วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน (เต็มวัน)
       

ส.28
พ.ค.

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย

Basic in bidding process and supplier selection

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

ส.28
พ.ค.

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อค ยุค 4.0

Warehousing Stock Management and Control 4.0 era

วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร (เต็มวัน)