ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 02-961-6220-1 , 097-096-2584  

ID Line : nidaprofes  


 

PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 17:03

สิงหาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

สิงหาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พ.8
ส.ค.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (CPD/CPA) (อื่นๆ:6ชม.)

พฤ.9
ส.ค.

การจัดทำบัญชีภาษีอากร
(ปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.9
ส.ค.

การจัดทำงบประมาณเงินสด (CASH BUDGET)
เพื่อการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.10
ส.ค.

การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (CPD/CPA) (อื่นๆ:6ชม.)

ศ.10
ส.ค.

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา
เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.15
ส.ค.

การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญ
การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (CPD/CPA) (บัญชี:6ชม.)

พ.15
ส.ค.

VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

พฤ.16
ส.ค.

ภาษีอากร สำหรับงานการเงิน (TAX FOR CASHIER)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ส.18
ส.ค.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER)
ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พ.22
ส.ค.

เทคนิคการจัดบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้างและรับจ้างทำของ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (CPD/CPA) (บัญชี:6ชม.)

พ.22
ส.ค.

เทคนิคและข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุง
เอกสารรับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (CPD/CPA) (อื่นๆ:6ชม.)

พฤ.23
ส.ค.

อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติในปี 2561

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (CPD/CPA) (บัญชี:6ชม.)

พฤ.23
- ศ.24
ส.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (CPD/CPA) (บัญชี:12ชม.)

พฤ.23
ส.ค.

การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
The Effective Delivery Management
for Delivering System Rational and Significant

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

อ.28
ส.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า
การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

พ.29
ส.ค.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (CPD/CPA) (บัญชี:6ชม.)

พ.29
ส.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (CPD/CPA) (อื่นๆ:6ชม.)

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

สิงหาคม 2561

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

อ.7
ส.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.9
ส.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.10
ส.ค.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อ
และการขายสินค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ศ.10
ส.ค.

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา
เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

อ.14
ส.ค.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

พ.15
ส.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.16
ส.ค.

กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
Modern Procurement Development Framework

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

ศ.17
ส.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.21
ส.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.21
ส.ค.

นักจัดซื้อมือใหม่

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

พ.22
ส.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.23
ส.ค.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์ / Strategic Sourcing Option

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พฤ.23
ส.ค.

การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
The Effective Delivery Management
for Delivering System Rational and Significant

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ศ.24
ส.ค.

แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่
Purchasing Guidance for new purchaser

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

ส.25
ส.ค.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง

วิทยากร : คุณศุภโชค โชติสถิตกุล

จ.27
ส.ค.

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่1)
Lession 1 in the Purchasing Secret

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

จ.27
ส.ค.

ครบเครื่องเรื่องจัดซื้อ

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

อ.28
ส.ค.

เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ
Professional Cost Savings Guidance

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พ.29
ส.ค.

การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล
Digital Transformation of Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พ.29
ส.ค.

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่2)
Lession 2 in the Purchasing Secret

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

LAST_UPDATED2