ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 17:03

เมษายน 2564

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

การจัดซื้อ คอร์ส ONLINE (by ZOOM)
คอร์ส บัญชีและภาษีอากร
คอร์ส การจัดซื้อ
คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

วันที่

การจัดซื้อ คอร์ส ONLINE (by ZOOM)

พฤ.01
เม.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.21
เม.ย.

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต

Purchasing Role in Combating the Crisis

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.06
พ.ค.

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร

Road to Purchasing & Supply Professional

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.25
พ.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร

How Purchasing Meets the Management's Expectation

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.27
พ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.02
มิ.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

จ.05
เม.ย.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

พฤ.08
เม.ย.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.21
เม.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พ.21
เม.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

   วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พฤ.22
เม.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.22
เม.ย.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.23
เม.ย.

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี

การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ศ.23
เม.ย.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ส.24
เม.ย.

กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI 

ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด

   วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

ส.24
เม.ย.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

อ.27
เม.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

Professional warehouse and material management

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

อ.27
เม.ย.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ การปรับปรุงและปิดบัญชี ตาม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่ล่าสุดบังคับใช้ 2564

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.28
เม.ย.

INCOTERMS® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.29
เม.ย.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสาร

รับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.29
เม.ย.

เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก

รู้แล้วไม่มีทางหักผิด (พร้อม E-With Holding Tax)

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย

ศ.30
เม.ย.

ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธรุกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

จ.05
เม.ย.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

พฤ.08
เม.ย.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.08
เม.ย.

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร

Professional Procurement Manual & Policy

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.08
เม.ย.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies

อย่างมีประสิทธิภาพ

Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.09
เม.ย.

แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่

Purchasing Guidance for New Purchaser

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ศ.09
เม.ย.

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่

Exploring Modern Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.20
เม.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.20
เม.ย.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

Arming the new-coming Purchasers

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

พ.21
เม.ย.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พ.21
เม.ย.

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

How to supervise Export Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.21
เม.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พฤ.22
-ศ.23
เม.ย.

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Effective Purchasing to gain more benefits (2 วัน)

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พฤ.22
เม.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.22
เม.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.23
-ส.24
เม.ย.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง (2 วัน)

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.24
เม.ย.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

จ.26
เม.ย.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

Price – Cost Analysis

 

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.26
เม.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

อ.27
เม.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

Professional warehouse and material management

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

อ.27
เม.ย.

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต Workshop

Fraud Prevention in Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.27
เม.ย.

นักจัดซื้อมือใหม่ New Professional Purchaser

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พ.28
เม.ย.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา

เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.28
เม.ย.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.28
เม.ย.

INCOTERMS® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.29
เม.ย.

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ

พฤ.29
เม.ย.

หลักการบริหารงานจัดซื้อ 

Principle of Purchasing Management

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ศ.30
เม.ย.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

Strategic Planning in Purchasing

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

วันที่

คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

ศ.8
เม.ย.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.21
เม.ย.

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.22
เม.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

จ.26
เม.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.28
เม.ย.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.29
เม.ย.

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ

LAST_UPDATED2